نگارش در انتشارات کتاب دانشگاهی به چه صورت انجام می گیرد ؟

مقدمه : نگارش و چاپ کتاب ، یکی از رایج ترین روش های امروزی و تا حدودی ساده ترین روش نسبت به چاپ مقالات می باشد و افرادی که تا حدی توانایی و تخصص لازم را در این زمینه در خود می یابند ، به سراغ این روش می روند . چاپ و نگارش کتاب…