کتاب ضمانت‌ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی‌های دور برد فرامرزی

تومان50,000

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

عنوان کتاب:

ضمانت‌ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی‌های دور برد فرامرزی

(منطقه خاورمیانه)

 

مولف:

دکتر الهام حیدرزاده

 

سخنی با خواننده

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بی­کران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم درراه ارتقای دانش عمومی و فرهنگ این مرزوبوم درزمینه‌ی چاپ و نشر کتب علمی دانشگاهی، علوم پایه گام­هایی هرچند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده‌داریم مؤثر واقع شویم. گستردگی علوم و توسعه روزافزون آن شرایطی را به وجود آورده که هرروز شاهد تحولات اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم. این گسترش و توسعه نیاز به منابع مختلف ازجمله کتاب راه دستیابی و اطلاع­رسانی بیش‌ازپیش روشن می­کند.

چاپ همگانی و سامانمند را می­توان نقطه آغاز و محرک اصلی رشد روزافزون شگفت­انگیز دانش در چند صده گذشته دانست. کتاب از یک‌سو تفکرات نویسنده خود را از مرز زمان و مکان می­رهاند و از دیگر سو در آستانه همین رهایی خواسته و یا ناخواسته ماهیت خود را به محک نقد و بررسی وا‌می‌گذارد تنها در چنین ساحتی و از برخورد دیدگاه­های گوناگون است که بشر گامی به بیش برمی‌دارد.

موسسه فرهنگی با رویکردی جدید و متناسب با تغییرات در دنیای نوین، طرح توسعه کتاب­های گوناگون در برنامه انتشاراتی قرار داده است. این برنامه از یک­سو، متأثر از پیشرفت‌ها و نوآوری­های است که در سطح بین‌الملل در زمینه­های آموزش علوم و فن­آوری رخ‌داده است و از سوی دیگر، متناسب با نیازهایی است که در جامعه دانشگاهی کشور بر اساس رشد و توسعه سال­های اخیر به لحاظ کیفی و کمی پدید آمده است.

انتشارات دانش‌پژوهان شریف یار با این نگرش در عرصه چاپ و نشر کتب علمی گام نهاده است. روند تولید آثار در این مجموعه علمی فرهنگی تمام مراحل پذیرش، داوری، ویراستاری فنی و ادبی، اخذ مجوز، چاپ و انتشار به هر دو شیوه «چاپ شمارگانی» و «چاپ درازای سفارش» را در برمی‌گیرد.

شما دانش­پژوه ارجمند می­توانید آثار مکتوب یا چندرسانه­ای، پیشنهادات همکاری و نظرات راهگشای خود را با فرستادن پیام به نشانی ایمیل order@sharifyar. com با ما در میان بگذارید. همه تلاش ما این است که با نگاه کارشناسی و ایجاد یک فضای علمی به خلق آثاری پربار و نوآورانه توفیق یابیم و باور داریم که دستیابی به این خواسته تنها با همراهی شما مشتاقان حقیقی آموزش و پژوهش ممکن است.

 

انتشارات دانش‌پژوهان شریف یار

 

 

 

فهرست
عنوان…………………………………………………………………………………………….. صفحه
فصل اول …………………………………………………………………………………………….. 11
مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۶۶
فصل دوم …………………………………………………………………………………………… 52
تعهد به حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل ……………………………………………….. ۲۳
اصول حاکم بر حفاظت از محیط زیست در اسناد بین المللی …………………………………………….. ۲۳
اصل همکاری در حفاظت از محیط زیست ………………………………………………………………… ۲9
اعمال اصل جلوگیری )پیشگیری( در حفاظت از محیط زیست در قلمرو حقوق بین الملل ……………… ۵۰
اصل احتیاط در حفاظت از محیط زیست بین المللی …………………………………………………….. ۵۲
اصل مسوولیت مشترک اما متفاوت در نحوه تعیین خسارات وارده به محیط زیست ……………………… ۵۲
ماهیت و تنوع تعهدات زیست محیطی در قلمرو حقوق بین الملل ……………………………………. ۵۴
تنوع فزاینده تعهدات زیست محیطی در قلمرو حقوق بین الملل …………………………………………. ۵۳
اعتبار ذاتی تعهدات زیست محیطی ……………………………………………………………………….. ۵۳
نقض تعهدات مراقبت مقتضی در قلمرو حفاظت از محیط زیست و بروز آلودگیهای زیست محیطی ……. ۵9
نقض تعهدات در قلمرو حفاظت از محیط زیست و بروز آلودگیهای زیست محیطی …………………….. ۵۱
تعریف آلودگی …………………………………………………………………………………………….. ۵۱
نحوه صدور آلودگی ……………………………………………………………………………………….. ۴۰
وضعیت حقوقی صدور آلودگی …………………………………………………………………………….. ۴۶
معاهدات و ممنوعیت صدور ……………………………………………………………………………………. ۴۶
عرف بین المللی و ممنوعیت صدور ……………………………………………………………………………. ۴۳
فصل سوم …………………………………………………………………………………………… 21
مسئوولیت بین المللی ناشی از آلودگی محیط زیست ……………………………………………….. ۳۶
اصل مراقبت مقتضی و مسئولیت بین المللی ناشی از آلودگی محیط زیست ……………………………… ۳۶
آلودگیهای فرامرزی، معلول عدم مراقبت مقتضی در حفاظت از محیط زیست ……………………….. ۳۳
خسارات فرامرزی، سرآغاز بین المللی شدن مبارزه با آلودگیهای زیست محیطی ……………………….. ۳۱
دغدغههای جهانی آلودگیهای فرامرزی و نقض اصل مراقبت مقتضی ……………………………………. ۱۶
مسوولیت مشترک اما متفاوت، گامی بسوی مسوولیت اجتماعی …………………………………………. ۱۴
استانداردهای متفاوت: گامی در جهت تبعیض ……………………………………………………………. ۱۳
ارکان مسوولیت بین المللی در نقض تعهدات زیست محیطی ………………………………………… ۱۱
مسوولیت بین المللی دولت ناشی از نقض اصل مراقبت مقتضی: فاصله میان هنجارها و تاسیسات حقوقی ۱۶
شکل گیری رژیمهای خاص و نحو جبران خسارت در نقض تعهدات زیست محیطی ……………………. ۱۲
نحوه احراز مسوولیت بین المللی در ورود آلودگیهای زیست محیطی …………………………………… ۱۴
جایگاه دولت زیاندیده از خسارات زیست محیطی درنقض تعهد به مراقبت مقتضی …………………… ۱۱
رژیم حقوقی حاکم بر احراز مسوولیت به جهت عمل منع نشده ……………………………………… ۱۱
عرف، کلید حل معمای مسوولیت بین المللی دولتها در آلودگیهای زیست محیطی …………………… ۱9
پیش نویس طرح مسوولیت بین المللی دولتها در آلودگیهای زیست محیطی …………………………. ۱9
تاملی در دکترین مسوولیت مطلق ……………………………………………………………………….. 9۰
دورنمای کلی طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسوولیت در آلودگی زیست محیطی ………. 9۵
چگونگی انتساب مسوولیت بین المللی در آلودگیهای زیست محیطی ناشی از نقض اصل مراقبت مقتضی 9۳
وجود رابطه سببیت میان بروز خسارت و طرح مسوولیت بین المللی ……………………………………. 9۱
انتساب آلودگی …………………………………………………………………………………………………. 9۱
جبران خسارت …………………………………………………………………………………………………. 9۱
مسایل شکلی مطرح در انتساب مسوولیت بین المللی در آلودگیهای زیست محیطی …………………… 99
ورود خسارت به مشترکات عمومی ……………………………………………………………………….. 9۱
رویه قضایی موجود ……………………………………………………………………………………….. 9۱
مسوولیت دولتها در اقدامات مخرب زیست محیطی ناشی از نقض اصل مراقبت مقتضی ……………….. ۱۰
مسوولیت کیفری ناشی از تخریب محیط زیست …………………………………………………….. ۱۲
فصل چهارم ………………………………………………………………………………………… 79
ممنوعیت آلودگی هوا)ریزگردها( : ایجاد همبستگی ملی و تعامل منطقهای در پرتو اصول عرفی و اصول کلی
………………………………………………………………………………………………… ۱۱
اصول عرفی راجع به آلودگی ناشی از آلودگی هوا)ریزگردها( …………………………………………….. ۱۱
اصول کلی حقوقی راجع به آلودگی ناشی از ریزگردها ………………………………………………. ۱9
اعمال حق نباید موجب اضرار به غیر شود ………………………………………………………………… ۱9
اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین …………………………………………………………………………….. ۱۱
بررسی تطبیقی اصل استفاده غیرزیان بار از سرزمین ………………………………………………………… ۶۰۰
نقش کنفرانس استکهلم و ریو در ارتقاء اصل استفاده غیرزیانبار از سرزمین …………………………………. ۶۰۲
کاربرد اصل در دعاوی بین المللی ……………………………………………………………………………. ۶۰۵
اصل پرداخت توسط آلوده کننده ………………………………………………………………………… ۶۰۵
اصلایجاد امنیت زیست محیطی ………………………………………………………………………… ۶۰۴
ایجاد تعامل منطقه خاورمیانه: جلوهای از ارزشهای مشترک یا منافع مشترک منطقه ………………. ۶۰۱
فصل پنجم …………………………………………………………………………………………. 111
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….. ۶۶۶
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………. 119
منابع فارسی …………………………………………………………………………………………….. ۶۶۱
منابع غیر فارسی ………………………………………………………………………………………… 120

 

توضیحات تکمیلی

وزن0.3 kg
ابعاد24.5 × 17.5 × 0.5 cm

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب ضمانت‌ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی‌های دور برد فرامرزی”