تعرفه و قیمت خدمات کتاب شریفیار در سال 1400 ابلاغی در 15 فروردین ماه به دو بخش چاپ کتاب در داخل و خارج کشور تقسیم می شود.

تعرفه چاپ کتاب:

تعرفه کتاب 

 

تعرفه چاپ کتاب در انتشارات خارجی:


تعرفه کتاب خارجی