مقاله از رساله

همانطور که می‌دانید پرچم پایان راه تحصیل را دفاع از رساله و گرفتن نمره پایان نامه می زند. در کل دوی مارتون تحصیلی با فراز و نشیب های بسیار در دور آخر خود به پایان نامه و رساله می رسد. از این رو می‌توان رساله و پایان نامه را به نوعی چکیده دانش و تحصیل فرد دانست و به نوعی آینه نمایانگر تمام تحصیلاتی است که از ابتدا تا آخر دیده است. اما خود این چکیده بسیار قطور است و نمی تواند در فرصت کم اطلاعات کامل را در اختیار دیگران قرار دهد.

از طرف دیگر از آن جایی که رساله و پایان نامه از فیلترهای علمی بسیاری می گذرند بنابراین از نظر بار علمی بسیار قوی هستند. بنابراین نوشتن مقاله از پایان نامه دکتری ارزش صرف وقت و هزینه را دارد. رساله‌های دفاع شده از جمله منابع معتبر هم برای کسانی است که می خواهند مقاله ای قوی بنویسند و هم به دنبال اطلاعات جدید و نو هستند. اما برای نوشتن آن به یکی دو نکته ریز باید توجه کنیم تا بتوانیم به درستی از پایان نامه دکتری مقاله استخراج کنیم.

ارجاع درست از جمله نکات مهم در نوشتن مقاله از رساله است.

یکی از مهم ترین نکاتی که باید در نوشتن مقاله از پایان نامه به آن دقت کرد این است که چون منبع پایان نامه است و این منبع یک منبع دانشگاهی محسوب  می شود باید بتوانیم به درستی ارجاع به منبع داشته باشیم. این ارجاع درست یعنی این که نام نویسنده، استاد راهنما، دانشگاه به درستی و کامل ذکر شود. حتی سال نشر پایان نامه نیز مهم است که ذکر شود تا دانسته شود اعتبار علمی آن چقدر است. زیرا همانطور که میدانید مقالات علمی و رساله های علمی با گذشت زمان، هر چه بگذرد اعتبار علمی خود را تا حدودی از دست می دهند و نوشتن مقاله از پایان نامه دکتری نیز به همان میزان اعتبار علمی کمتری را خواهد داشت.