مجلات زمین

برای استفاده از مزایای چاپ مقاله، بهتر است مقالات زمین شناسی خود را در مجلات معتبر چاپ کنید. در این مطلب مجلات علمی پژوهشی زمین شناسی که مورد تایید وزارت علوم بوده و همچنین چند مجله بین‌المللی  معتبر لیست شده است.

مجلات بین‌المللی برای چاپ مقاله در رشته زمین شناسی

مجلات بین‌المللی در رشته زمین شناسی عبارتند از:

Open Geosciences

Chemical Geology

(Pakistan Journal of Geology (PJG

لیست مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم در رشته زمین شناسی

در جدول زیر مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی مورد تایید وزارت علوم در رشته زمین شناسی ارائه شده است.

ردیف نام نشریه اعتبار
1 علوم زمین خوارزمی ( یافته‌های نوین در زمین شناسی (علوم سابق) – دانشگاه
خوارزمی
علمی – پژوهشی
2 یافته‌های نوین زمین شناسی کاربردی – دانشگاه بوعلی سینای همدان علمی – ترویجی
3 دانشگاه تهران -(علوم سابق ) – Geopersla علمی – پژوهشی
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد – Iranian Journal of Earth sciences علمی – پژوهشی
5 کواترنری ایران – انجمن کواترنری ایران علمی – پژوهشی
6 علوم زمین – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور علمی – پژوهشی
7 ژئوفیزیک ایران – انجمن ژئوفیزیک ایران علمی – پژوهشی
8 زمین شناسی نفت ایران – انجمن زمین شناسی نفت ایران علمی – پژوهشی
9 زمین شناسی مهندسی – دانشگاه خوارزمی علمی – پژوهشی
10 زمین شناسی کاربردی پیشرفته (علوم سابق) – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی – پژوهشی
11 زمین شناسی ایران – پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی علمی – پژوهشی
12 زمین شناسی اقتصادی – دانشگاه فردوسی مشهد علمی – پژوهشی
13 رسوب شناسی کاربردی – دانشگاه بوعلی سینا همدان علمی – پژوهشی
14 رخساره‌های رسوبی – دانشگاه فردوسی مشهد علمی – پژوهشی
15 دیرینه شناسی – انجمن دیرینه شناسی ایران علمی – پژوهشی
16 پژوهش‌های ژئوفیزیک کاربردی – دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن
ژئوفیزیک ایران
علمی – پژوهشی
17 پژوهش‌های دانش زمین – دانشگاه شهید بهشتی علمی – پژوهشی
18 پژوهش‌های چینه نگاری و رسوب شناسی ( پژوهشی سابق) – دانشگاه اصفهان علمی – پژوهشی
19 پترولوژی – دانشگاه اصفهان – با همکاری دانشگاه‌های دیگر علمی – پژوهشی
20 بلورشناسی و کانی شناسی ایران – انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران علمی – پژوهشی