به اطلاع کلیه محققین عزیز میرساند موسسه شریف یار پس از ۱۵ سال فعالیت

در سال ۱۴۰۱ به طور کامل تعطیل شد و هیچگونه فعالیتی ندارد.