نکات طلایی ترجمه مقاله

آنچه باید در ترجمه رعایت شود. (نکات طلایی ترجمه)

معنای ارجاعی (referential meaning) در ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در واقع همان چیزی است که به شئ، رویداد و یا ارتباط خاصی که شخص قادر به تصور و درک آن است ارجاع می شود.

ترجمه معنای سازمانی

ترجمه معنای سازمانی آن چیزی است که اطلاعات ارجاعی را در ترجمه متون به صورت متنی منسجم گرد هم می آورد. مانند اشاره مستقیم، تکرار و یا عوامل مهم دیگر در ساختار دستوری یک متن

ترجمه معنای وضعی(situational meaning )

آنچه درگیر محل برقراری ارتباط، زمان، سن، جنس و مقام اجتماعی گوینده و شنونده باشد را ترجمه معنای وضعی گویند.

 

style «سبک ترجمه »
Restructuring «بازسازی »
Source language message «پیام زبان مبدا »
Target Language «زبان مقصد »
Natural Closest Equivalent «نزدیک ترین معادل طبیعی »
Semantic components «مولفه های معنایی »
core concept /explicit «مفهوم اصلی »
core concept /explicit «مفهوم ضمنی »
Implied concept /implicit «مفهوم ضمنی »
Asymmetry «عدم تقارن طبقه بندی ها »
concept of event «مفهوم رویداد »
Restatement «بیان کردن به گونه ای دیگر »
substituted Words «واژگان جانشین »
Synonyms «مترادف ها »
Opposites «متضاد ها »
Figurative meanings «معانی مجازی »
Primary meanings «معانی اولیه »
Secondary meaning «معانی ثانویه »
Terminologies «اصطلاحات »
Companionship Domain «امنه هم نشینی »
Collocations «همنشینی واژه ها »
Combined contrast «تضاد های ترکیبی »
real and unreal Semantic Similarity «تشابه معنایی واقعی و غیر واقعی »
Specific words «واژگان خاص »
General words «واژگان عام »
Equivalence «معادل یابی »
jargon «واژه های اختصاصی و حر فه ای »

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
8 + 23 =