آنچه باید در ترجمه رعایت شود

۲۹ شهریور ۱۳۹۱

این عکس به سفارش ترجمه تعلق دارد

آنچه باید در ترجمه رعایت شود

آنچه باید در ترجمه رعایت شود

معنای ارجاعی(referential meaning) در ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در واقع همان چیزی است که به شئ، رویداد و یا ارتباط خاصی که شخص قادر به تصور و درک آن است ارجاع می شود.

ترجمه معنای سازمانی

۲ترجمه معنای سازمانی آن چیزی است که اطلاعات ارجاعی را در ترجمه متون به صورت متنی منسجم گرد هم می آورد. مانند اشاره مستقیم، تکرار و یا عوامل مهم دیگر در ساختار دستوری یک متن

ترجمه معنای وضعی(situational meaning )

۲

آنچه درگیر محل برقراری ارتباط، زمان، سن، جنس و مقام اجتماعی گوینده و شنونده باشد را ترجمه معنای وضعی گویند.

styleسبک ترجمه »
Restructuringبازسازی »
Source language messageپیام زبان مبدا »
Target Languageزبان مقصد »
Natural Closest Equivalentنزدیک ترین معادل طبیعی »
Semantic componentsمولفه های معنایی »
core concept /explicitمفهوم اصلی »
core concept /explicitمفهوم ضمنی »
Implied concept /implicitمفهوم ضمنی »
Asymmetryعدم تقارن طبقه بندی ها »
concept of eventمفهوم رویداد »
Restatementبیان کردن به گونه ای دیگر »
substituted Wordsواژگان جانشین »
Synonymsمترادف ها »
Oppositesمتضاد ها »
Figurative meaningsمعانی مجازی »
Primary meaningsمعانی اولیه »
Secondary meaningمعانی ثانویه »
Terminologiesاصطلاحات »
Companionship Domainامنه هم نشینی »
Collocationsهمنشینی واژه ها »
Combined contrastتضاد های ترکیبی »
real and unreal Semantic Similarityتشابه معنایی واقعی و غیر واقعی »
Specific wordsواژگان خاص »
General wordsواژگان عام »
Equivalenceمعادل یابی »
jargonواژه های اختصاصی و حر فه ای »

۲

۲

دپارتمان ترجمه شریف یار:

۲

۲

۲

جهت سفارش ترجمه، در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل [email protected] 2اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.

ارسال درخواست:

برای مشاوره و یا سفارش از فرم زیر استفاده نمایید:

واحد ترجمه

شماره تماس خود را وارد نمایید تا پشتیبان تخصصی با شما تماس بگیرند.

سفارش سریع