جلسه دوازدهم آموزش گرامر

محتوای جلسه دوازدهم آموزش گرامر به صفات، انواع و کاربرد آن ها مرتبط می‌شود و بیشتر به ساخت انواع صفات تفضیلی و عالی می‌پردازد.

صفات به توصیف اسم و ضمیر می‌پردازد. البته صفات همیشه در نوع ساده به کار نمی‌روند و با اضافه کردن پسوندهایی به انواع تفضیلی و عالی بدل می‌شوند. مبحث دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد جای صحیح صفت است. در جلسه بعدی صفات به صورت دقیق‌تر توضیح داده خواهد شد.