مرور ادبیات (Literature Review) برای مقاله

آنچه که تحت عنوان مرور ادبیات یا همان پیشینه تحقیق در یک کار پژوهشی آورده می‌شود در حقیقت بررسی کارهای تحقیقی است که درگذشته انجام‌شده و مرتبط با عنوان تحقیق…