شاخص های ژورنالها

شاخص های ژورنالها

شاخص های ژورنالها

ضریب تاثیر یا Impact Factor) IF):

عبارت است از نسبت مقالات مورد استناد در یک مجله طی یک سال معین بر مقالات منتشر شده قابل استناد در دو سال پیش از آن. به عنوان مثال اگر در سال ۲۰۱۲ جمعاً ۸۰ ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال ۲۰۱۱ تعداد ۶۰ مقاله و در سال ۲۰۱۰ تعداد ۴۰ مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله از تقسیم ۸۰ بر (۶۰ + ۴۰ = ۱۰۰)، بدست می‌آید که ۸/۰ است. به عبارت دیگر هر مقاله‌ی آن نشریه به طور متوسط ۸/۰ مرتبه مورد استناد دیگر مقالات قرار گرفته است. بزرگی مقدار IF ضرورتاً به معنای برتری یک مجله نیست!

به عنوان مثال مجلات بسیار معتبر و با موضوعات بسیار تخصصی وجود دارند که IF بالایی ندارند! معمولاً مجلات با حوزه‌های کاری متنوع، مراجعه کنندگان بیشتر و در نتیجه IF بالاتری دارند. همچنین میانگین IF در پنج سال گذشته تحت عنوان ۵- Year IF نیز در دسترس می‌باشد. بسیاری از مجلات در سایت خود IF و ۵- Year IF را عنوان می‌کنند. شکل (۲-۱) صفحه اصلی مجله NeuroImage را نشان می‌دهد. در قسمت سمت چپ، مقادیر IF و ۵- Year IF نشان داده شده است.

یکی از بهترین سایت‌ها برای کسب اطلاعات تخصصی در مورد مجلات از جمله مقدار IF، مقدار ۵- Year IF، کشور محل چاپ مجله، نام اختصاری مجله، تعداد شماره‌های چاپ شده در سال، حیطه کاری و پژوهشی مجله و … سایت ISI Web Knowledge می‌باشد. برای دستیابی به این سایت می‌توان از لینک http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR استفاده نمود. لازم به ذکر است که دسترسی به این سایت نیز رایگان نبوده و تنها در صورتی می‌توان به این اطلاعات دست یافت که هزینه ثبت نام از طریق دانشگاه پرداخت شده باشد. در این سایت، پارامترهای مهم دیگری نیز برای ارزیابی مجله ذکر شده است. به عنوان مثال: Immediacy Index, Cited Half Life و Citing Half Life.

نحوه محاسبه دقیق این شاخص‌ها برای مجله IEEE Transactions on Circuits and Systems در قسمت ضمیمه آورده شده است. در شکل (۲-۲) مقادیر این پارامترها برای Journal of Computational Neuroscience نشان داده شده است.

  • شاخص آنی

نسبت مقالات استناد شده در یک مجله طی یک سال معین به مقالات منتشر شده‌ی قابل استناد در همان سال، شاخص آنی (Immediacy Index) گفته می‌شود. این شاخص مربوط به همان سال است و سال‌های قبل در محاسبه آن تاثیری ندارد. به عنوان مثال ضریب آنی برای مجله‌ای در سال ۲۰۱۲، از تقسیم تعداد ارجاعات به مقالات سال ۲۰۱۲ آن مجله به تعداد کل مقالاتی که مجله مزبور در سال ۲۰۱۲ چاپ کرده است، بدست می‌آید. هر چقدر مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد ارزش علمی مجله بالاتر است.

  • نیمه عمر ارجاع شده

این شاخص نیمه عمر میزان ارجاعات به مقالات چاپ شده در مجله را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. به عنوان مثال اگر نیم عمر ارجاع شده (Cited Half Life) به مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد به این معناست که اگر ۷ سال به عقب بازگردیم (از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲)، ۵۰% تعداد کل استنادات به مجله در سال ۲۰۱۲ به دست می‌آید.

  • نیمه عمر ارجاعی

این شاخص نیمه عمر میزان ارجاعات از مراجع مقالات چاپ شده در مجله به دیگر مقالات (از همان مجله/ و یا سایر مجلات) را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. به عنوان مثال اگر نیم عمر ارجاعی (Citing Half Life) از مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد، ۵۰% از مراجع مقالات آن مجله در ۷ سال قبل (۲۰۱۲-۲۰۰۶) در سایر مجلات (و/ یا همین مجله) چاپ شده‌اند.

  • شاخص (h-index)

این شاخص میزان تاثیرگذاری علمی یک فرد را از طریق شمارش استنادهایی که به مقالات وی شده، نشان می‌دهد. اگر شاخص h نویسنده‌ای K باشد به این معنی است که K مقاله ایشان هر کدام دست کم ؟ بار مورد استناد قرار گرفته‌اند. هر چه شاخص h بزرگ‌تر باشد تاثیر علمی فرد بیشتر است. به عنوان مثال اگر نویسنده‌ای ده مقاله نوشته باشد و شش مقاله آن توسط دیگران ارجاع (استفاده) نشده باشد و از چهار مقاله باقی مانده به مقاله اول ۵ بار ارجاع شده، مقاله دوم ۳ بار، مقاله سوم ۲ بار و مقاله چهارم ۸ بار ارجاع شده باشد؛ آنگاه برای این نویسنده h-index=3 خواهد بود چرا که به سه مقاله این نویسنده حداقل سه بار ارجاع شده است.

به این ترتیب اگر شاخص h نویسنده‌ای برابر ۵ باشد به این معناست که از تمام مقالات چاپ شده توسط ایشان، تعداد ۵ مقاله حداقل ۵ بار توسط دیگر پژوهشگران ارجاع شده است. هر چقدر که h-index بالاتر باشد نشان می‌دهد که مقالات چاپ شده از اهمیت و نوآوری بیشتری برخوردار بوده و لذا توسط دیگر پژوهشگران نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

 سابمیت کردن مقاله  شاخص های ژورنالها معیارهای انتخاب مجله مناسب
اخلاق در پژوهش فرآیندهای تکمیلی چاپ مقاله چگونگی ارزیابی مقالات

ارسال درخواست:

برای مشاوره و یا سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای درخواست ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 4 را به شماره 09020089129 پیامک کنید