راهنمای نگارش کتاب و ثبت آن

راهنمای نگارش کتاب و ثبت آن

کلیه کتابهای منتشر شده توسط انتشارات شریف یار می بایست از دستورالعمل واحدی استفاده نمایند لذا به نویسندگان و مولفین پیشنهاد می گردد از ابتدای نگارش کتاب، اصول این شیوه نامه راهنمای نگارش کتاب و ثبت را در آثار خود به طور کامل رعایت نمایند. در این شیوه نامه به مواردی همچون فونت و اندازه کلمات در قسمتهای مختلف کتاب، تنظیمات صفحات در نرم افزار word، قسمتهای مختلف کتاب به همراه توضیحات هر قسمت پرداخته شده است. همچنین با استفاده از این شیوه نامه شما به اطلاعاتی راجع به نحوه آماده سازی فایل فصلهای کتاب و اشکال و جداول دست خواهید یافت.

شیوه نامه نگارش کتاب انتشارات شریف یار جهت هماهنگ سازی و یکسان سازی کتابهای نگارش شده تهیه و تنظیم شده است. قابل ذکر است این شیوه نامه بر اساس استانداردهای بین المللی کتابهای علمی آماده شده است و به مولفین گرامی این امکان را می دهد تا از ابتدای نگارش کتاب خود با رعایت این شاخصه ها بر سطح کیفی کتاب خود بیافزایند و از انجام دوباره اصلاحات و ویرایشهای ساختاری کتاب خود بکاهند.

شیوه نامه نگارش کتاب