فرآیند بررسی و تایید توسط کمیته نشر

فرآیند بررسی و تایید توسط کمیته نشر

جهت بهره گیری از تسهیلات انتشارات شریف یار در چاپ و نشر آثار خود، طرح پیشنهاد کتاب و یا کتاب تالیف شده ابتداً می بایست در شورای نشر انتشارات شریف یار مورد بررسی قرار گیرد و در صورتیکه مورد تایید داوران شورا قرار گیرد نوع و میزان سرمایه گذاری این انتشارات جهت چاپ کتاب معین خواهد شد.

فرآیند بررسی طرح های پیشنهاد کتاب در شورای نشر شریف یار عبارتست از:

  • ارسال کتاب تالیف شده و یا فرم تکمیل شده پیشنهاد تالیف کتاب
  • بررسی اولیه در شورای نشر و انتخاب ۲ داور تخصصی و یک داور متخصص در فروش کتاب جهت ارزیابی کتاب
  • اعلام نظر داوران
  • بررسی مجدد فرم پیشنهاد کتاب یا کتاب تالیف شده به همراه نظر داوراها
  • تصمیم گیری نهایی در مورد نوع و میزان حمایت مالی از کتاب پیشنهاد شده

پس از مشخص شدن نظر نهایی شورای نشر، ضمن اطلاع مولف از نوع و میزان حمایت انتشارات در صورت تمایل طرفین قراردادی فیمابین منعقد می گردد. در صورتیکه داوران و یا اعضای شورای نشر اطلاحات یا پیشنهاداتی مد نظر داشته باشند این موارد طبق نظر آنها می بایست در نگارش نهایی کتاب اعمال گردد. در مواردی که مطابق نظر شورای نشر انتشارات طرح پیشنهادی یا کتاب آماده شده ای واجد شرایط لازم جهت سرمایه گذاری انتشارات شریف یار تشخیص داده نشود، مولف می تواند کتاب خود را با سرمایه شخصی و از طریق انتشارات شریف یار به چاپ رساند.

در موارد این چنینی واحد فروش انتشارات شریف یار سعی می نماید جهت فروش کتاب مذکور به مولفین راهنمایی های لازم را ارائه دهد و یا امر فروش را برعهده گیرد تا از این طریق بخش یا کل هزینه انجام شده توسط مولف تامین گردد.

فرآیند بررسی و تایید توسط کمیته نشر