چگونگی گرفتن پروژه های کتاب

چگونگی گرفتن پروژه های کتاب

پروژه های کتاب انتشارات شریف یار به دو صورت کتابهای اشتراکی و کتابهای سریالی تعریف می شوند. عضویت در باشگاه مولفین شریف یار این امکان را فراهم می آورد تا مولفین درباره پروژه ای جدید انتشارات مطلع شوند و در این پروژه ها مشارکت نمایند. در ارتباط با پروژه های مرتبط با کتابهای اشتراکی با توجه به اینکه این کتابها در موضوعات بسیار تخصصی نگارش می شوند، هر یک از متخصصین با توجه به تخصص و تجربه شان نگارش یک فصل از کتاب را برعهده خواهند گرفت.

در مورد کتابهای سریالی نیز هر کتاب به صورت یک پروژه مجزا تعریف می گردد. موضوع کلی هر مجموعه کتاب یکسان است در حالی که عنوان هر یک از کتابهای این مجموعه متفاوت است که توسط یک یا چند متخصص در آن موضوع نگارش می شود. هر یک از این دو نوع کتاب در انتشارات شریف یار توسط شورای نشر انتشارات پیشنهاد می گردد و پس از تصویب، به صورت یک پروژه مجزا تعریف خواهد شد.

سپس از میان مولفین عضو باشگاه مولفین یک نفر به عنوان مدیر پروژه تعریف می شود تا کلیه مراحل چاپ و نشر را پیگیری نماید. مدیر هر پروژه از متخصصین، محققین ومولفین انتشارات دعوت می نماید تا با توجه به تخصصشان بخشی از پروژه را به انجام رسانند.هر یک از نویسندگان موضوعی را پیشنهاد می نمایند که پس از تصویب در شورای نشر انتشارات توسط آن محقق نگارش آن بخش از کتاب آغاز خواهد شد.

پروژه ها