کتاب بررسی شروط الحاقی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی

تومان13,000

عنوان کتاب: بررسی شروط الحاقی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی

نویسنده: نگار مهدی زاده

دسته بندی:

توضیحات

فهرست

عنوان                                                                                                                                                صفحه

مقدمه. 9

فصـل اول. 19

کلیات.. 19

مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط.. 20

گفتار اول: مفهوم لغوی شرط.. 20

گفتار دوم: ماهیت شرط در فقه. 21

گفتار سوم: ماهیت شرط در حقوق ایران. 23

گفتار چهارم: ماهیت شرط در حقوق بین الملل.. 24

مبحث دوم: مفهوم و ماهیت شرط الحاقی.. 26

گفتار اول: مفهوم لغوی شرط الحاقی.. 26

گفتار دوم: ماهیت شرط الحاقی در حقوق ایران. 26

گفتار سوم: ماهیت شرط الحاقی در حقوق بین الملل.. 27

بند اول: حقوق انگلستان. 28

بند دوم: حقوق فرانسه. 29

بند سوم: ایالات متحده آمریکا 31

بند چهارم: دستورالعمل اتحادیه اروپا 31

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت قرارداد حمل و نقل.. 33

گفتار اول: ماهیت قرارداد حمل و نقل در حقوق ایران. 33

بند اول: ماهیت قرارداد حمل‌ونقل در قانون مدنی. 33

بند دوم: ماهیت قرارداد حمل‌ونقل از ديدگاه قانون تجارت.. 34

گفتار دوم: ماهیت قرارداد حمل و نقل در حقوق بین الملل.. 40

مبحث چهارم: مفهوم و ماهیت قرارداد حمل و نقل هوایی.. 41

گفتار اول: ماهیت قرارداد حمل و نقل هوایی در حقوق ایران. 41

گفتار دوم: ماهیت قرارداد حمل و نقل هوایی در حقوق بین الملل.. 43

مبحث اول: تعریف قرارداد حمل هوایی.. 44

مبحث دوم: اسناد حاکم بر حمل و نقل هوایی.. 45

گفتار اول: بارنامه هوایی.. 45

گفتار دوم: بلیط مسافر. 47

گفتار سوم: رسید لوازم شخصی.. 47

فصـل دوم. 51

شروط الحاقی در حقوق ایران و بین الملل.. 51

مبحث اول: شرایط صحت و اعتبار شروط الحاقی در فقه و حقوق ایران. 52

گفتار اول: شرایط خاص صحت و اعتبار شروط الحاقی.. 52

بند اول: ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق. 52

بند دوم: صحت عقد سابق. 53

بند سوم: متقلبانه نبودن قصد طرفین. 54

گفتار دوم: شرایط عمومی صحت و اعتبار شروط الحاقی.. 54

بند اول: مقدور بودن شرط.. 54

بند دوم: نافع بودن شرط.. 55

بند سوم: مشروع بودن شرط.. 55

مبحث دوم: دلایل اعتبار شرط الحاقی.. 56

گفتار اول: اصل حاکميت اراده 56

گفتار دوم: موجوديت و بقای اعتباري عقد پس از انعقاد و امكان لحوق شرط بهآن. 58

گفتار سوم: عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد. 61

مبحث سوم: دلایل عدم اعتبار شرط الحاقی.. 63

گفتار اول: اتمام و زوال عقد بعد از ايجاب و قبول و عدم امكان برقراري رابطه شرطيت.. 63

گفتار دوم: مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد. 66

گفتار سوم: بطلان شروط ابتدایی.. 68

گفتار چهارم: محدودیت های آزادی اراده و قصد طرفین.. 69

مبحث چهارم: مصادیق شروط الحاقی در حقوق ایران و بین الملل.. 70

گفتار اول: مصادیق شروط الحاقی در حقوق ایران. 70

بند اول: افزایش یا کاهش ثمن. 70

بند دوم: بازنگری در مسئولیت قراردادی.. 71

بند سوم: توافق بر تعيين وثيقه و يا تغيير تضمين سابق يا افزودن بر آن. 72

بند چهارم: شرط الحاقي حاوي وضع وجه التزام براي معامله سابق. 72

گفتار دوم: مصادیق شروط الحاقی در حقوق بین الملل.. 73

بند اول: شروط اعطاكنندهي حق تصميمگيري يك جانبه به تأمين كننده 73

بند دوم: شروط موجد تعهدات نامتوازن. 75

بند سوم: شروط سلب كننده يا كاهش دهندهي حقوق مصرفكننده 75

بند چهارم: التزام مصرف كننده به شرطي كه از مفاد آن آگاه نبوده 76

بند پنجم: شروط سلبكننده يا محدوديتكننده مسؤوليت تأمين كننده و شروط كاهش دهنده تعهدات وي   77

مبحث پنجم: تعهدات ناشی از شروط الحاقی در حقوق ایران و 78

بینالملل.. 78

گفتار اول: تعهدات ناشی از شروط الحاقی در حقوق ایران. 79

بند اول: قانون حمایت از مصرف کننده 80

بند دوم: قانون تجارت الكترونيكي. 81

بند سوم: قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو 82

گفتار دوم: تعهدات ناشی از شروط الحاقی در حقوق بین الملل.. 82

بند اول: کنترل قضایی. 83

بند دوم: کنترل پنهان. 83

بند سوم: کنترل آشکار 85

بند چهارم: کنترل تقنینی. 86

فصـل سوم. 87

شروط الحاقی در قرارداد حمل‌ونقل هوایی.. 87

مبحث اول: انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی.. 88

مبحث دوم: مصادیق شروط الحاقی در قرارداد حمل و نقل هوایی.. 89

گفتار اول: مصاديق شروط تحميلي ناظر بر تعهدات مالي.. 89

بند اول: عدم بازپرداخت قيمت بليت در موارد فورس ماژور 89

بند دوم: شرط عدم امكان استرداد اتوماتيك ماليات و هزينههاي ناروا 91

بند سوم: افزايش قيمت بلیت پس از رزرو 92

گفتار دوم: مصاديق شروط تحميلي ناظر بر تعهدات غيرمالي.. 92

بند اول: تعهد به تأييد مجدد رزرو 92

بند دوم: توافقات مربوط به «اشتراكگذاري كد» بدون رضايت مسافر. 93

بند سوم: عدم مسئوليت متصدي به سبب عدم رعايت جدول زماني در پرواز 94

بند چهارم: عدم مسئوليت در مورد مرگ يا بيماري.. 95

بند پنجم: ممنوعيت حمل موارد خاص و عدم مسئوليت شركت هواپيمايي در خصوص خسارت وارده به آنها 97

بند ششم: غيرقابل انتقال بودن بليت.. 98

مبحث دوم: حکم شروط الحاقی در قراردادهای حمل و نقل هوایی.. 99

گفتار اول: بطلان شروط تحميلي.. 99

بند اول: حقوق انگلستان. 100

بند دوم: حقوق فرانسه. 102

بند سوم: حقوق ایران. 104

گفتار دوم: تعديل شروط تحميلي.. 104

نتیجه گیری.. 106

منـابع و مآخـذ. 111

الف: منابع فارسی.. 112

ب: منابع عربی.. 115

ج: مقالات و پایان نامه ها 117

د) سایر منابع. 120

منابع غیر فارسی.. 121

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب بررسی شروط الحاقی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشتن دیدگاه