چاپ کتاب های اشتراکی

چاپ کتاب های اشتراکی

با توجه به گستردگی اطلاعات در زمینه های تخصصی مختلف و سرعت بسیار بالای تولید علم امروزه نگرش نسبت به تالیف کتاب های علمی تغییرات شگرفی داشته است.نگارش کل یک کتاب توسط یک پژوهشگر نیازمند صرف زمان بسیار زیاد و در عین حال احاطه به کلیات مباحث مرتبط به موضوع کتاب است. از این روی جهت نگارش کتاب هایی با بار علمی بسیار گسترده تالیف کتاب های چند مولفی یا اشتراکی جای خود را تا حد زیادی به کتاب های تک مولفی داده است. چرا که بدینوسیله هرمتخصص تنها…. را تالیف خواهد کرد که خود در آن زمینه ها تخصص و تجربه دارد. در کتاب های چند مولفی یا اشتراکی هریک از فصول کتاب توسط متخصصین یا گروهی از متخصصین نگارش می شود.
در این راستا موسسه شریف یار با انتخاب یک مدیر پروژه برای هرکتاب اشتراکی از نویسندگان و مولفان صاحب نظر دعوت می کند تا در راستای موضوع کتاب های انتخابی موضوعی را پیشنهاد دهند و یک فصل از کتاب(Book chapter)را به نگارش دراورند.

فرآیند تالیف و چاپ کتاب های اشتراکی:

۱- پیشنهاد موضوع کتاب از سوی مدیر پروژه
۲- دعوت از علاقه مندان و مولفین
۳- نگارش فصول مختلف توسط پژوهشگران مختلف
۴- بررسی فصول تالیف شده توسط کمیته نشر و تایید نهایی
۵- هم سو شدن شیوه نگارش فصول توسط مدیر پروژه
۶- ویراستاری نهایی
۷- بازخوانی و تایید نهایی توسط مولفین
۸- ورود به فرآیند چاپ کتاب