ارسال فایل (مخصوص متقاضیانی که قبلا ثبت شده اند)

ارسال فایل (مخصوص متقاضیانی که قبلا ثبت شده اند)

ارسال فایل

در این صفحه از فرم کناری می توانید فایل مدنظر خود را برای کارگروه مربوطه ارسال نمائید.
همچنین می توانید فایل خود را به آدرس received.files2020@gmail[dot]com ایمیل نمائید. درصورت ارسال از طریق ایمیل نام کارگروه نیز در عنوان ایمیل ذکر شود.