تعرفه و قیمت خدمات کتاب شریفیار در سال 1399 ابلاغی در 25 فروردین ماه به دو بخش چاپ کتاب در داخل و خارج کشور تقسیم می شود.

چاپ کتاب به زبان فارسی:

تعرفه چاپ کتاب به زبان فارسی در انتشارات شریفیار را از اینجا دانلود کنید.

 

تعرفه کتاب شریف یار

 

چاپ کتاب در انتشارات خارجی:

تعرفه چاپ کتاب به زبان خارجی در انتشارات شریفیار را از اینجا دانلود کنید.

تعرفه کتاب - خارجی شریف یار

تعرفه کتاب – خارجی شریف یار