نحوه پایان‌ نامه به کتاب

نحوه پایان‌ نامه به کتاب

تغییرات لازم برای تبدیل پایان‌نامه به کتاب :

تبدیل پایان‌نامه به کتاب : برای آن که بتوان از یک پایان نامه خوب یک کتاب مناسب را استخراج کرد ، می بایست یک سری تغییرات لازم در پایان نامه ایجاد شود . از جمله این تغییرات این است که متن پایان نامه باید طوری روان شود که قابل فهم باشد و ساختار متن به کلی تغییر کند .

موارد لازم برای تبدیل پایان‌ نامه به کتاب :

برای اینکه قابلیت یک پایان نامه برای تبدیل به کتاب مشخص شود ، باید موارد زیادی رعایت شود :

۱ . اولین مورد در تبدیل پایان‌نامه به کتاب ، باید یک عنوان برای کتاب مشخص شود که این عنوان باید به صورت ایتالیک باشد و هیچگونه علامت پرانتز یا گیومه ای در اطراف آن نباشد.

۲ . برای درج نام اشخاص و مشاهیر موجود در متن پایان نامه در کتاب ، می بایست تنها یکبار این اسامی در گیومه درج شوند .

۳ . از دیگر موارد لازم در تبدیل پایان نامه به کتاب، برای درج نقل قول هایی که در پایان نامه هستند در کتاب باید این نقل قول ها را با یک تورفتگی به اندازه یک و نیم سانتی متر و با اندازه قلمی کوچک تر از خود متن اصلی نوشته شوند .

۴ . برای صحیح خواندن عبارات موجود در متن پایان نامه در کتاب ، می بایست از علامت های نگارشی مانند تنوین ، فتحه ، کسره ، ضمه و … استفاده شود .

۵ . از موارد دیگر در تبدیل پایان نامه به کتاب این است برای استفاده اصولی از علامت های نگارشی باید از متخصصان در این زمینه استفاده کرد .

۶ . و در نهایت این که نباید از علامت هایی مانند گیومه و پرانتز و نقطه پایانی متن در کنار هم قرار گیرند .

تبدیل پایان نامه به کتاب می بایست با اصول و روش های خاصی انجام گیرد .