لیست مجلات علمی پژوهش یمورد تایید وزارت علوم در رشته اقتصاد

لیست مجلات علمی پژوهش یمورد تایید وزارت علوم در رشته اقتصاد

در صفحه “چگونه مقاله ISI در رشته اقتصاد بنویسیم؟” نحوه نگارش مقالات ISI در حوزه اقتصاد توضیح داده شد. در این مطلب لیست مجلات علمی پژوهشی اقتصاد که مورد تایید وزارت علوم است، ارائه شده است.

لیست مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات در رشته اقتصاد

در جدول زیر مجلات علمی پژوهشی اقتصاد که مورد تایید وزارت علوم هستند، لیست شده است. با چاپ مقاله در این ژورنال‌ها شما می‌توانید امتیاز بیشتری در مصاحبه دکترا، برای ارتقا شغلی و گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های معتبر بگیرید.

نام نشریه اعتبار
نظریه های کاربردی اقتصاد – دانشگاه تبریز علمی- پژوهشی
اقتصاد و بانکداری اسلامی (نامه اقتصاد اسلامی) – انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی – ترویجی
مطالعات اقتصاد انرژی – موسسه مطالعات بین المللی انرژی علمی – پژوهشی
مطالعات اقتصاد کاربردی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان – با همکاری دانشگاه‌های دیگر علمی – پژوهشی
مطالعات اقتصاد اسلامی – دانشگاه امام صادق (ع) علمی – پژوهشی
معرفت اقتصاد اسلامی – موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) علمی – پژوهشی
مدلسازی اقتصاد سنجی – دانشگاه سمنان علمی – پژوهشی
دانشگاه صنعت نفت – Petroleum Business Review علمی – پژوهشی
پژوهشکده پولی و بانکی- Money and Economy علمی – پژوهشی
Iranian Journal of Economic Studies (علوم اجتماعی و انسانی سابق) – دانشگاه شیراز علمی – پژوهشی
International Economic Studies اقتصاد بین الملل (پژوهشی سابق) – دانشگاه اصفهان علمی – پژوهشی
Iranian Economic Review – دانشگاه تهران علمی – پژوهشی
مدلسازی اقتصادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه علمی – پژوهشی
سیاست های مالی و اقتصادی – معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی – ترویجی
مطالعات و سیاستهای اقتصادی (سیاست های اقتصادی) (نامه مفید سابق) – دانشگاه مفید علمی – پژوهشی
سیاستگذاری اقتصادی – دانشگاه یزد – با همکاری دانشگاه های دیگر علمی – پژوهشی
راهبرد توسعه )راهبرد پاس) – خصوصی علمی – ترویجی
راهبرد اقتصادی – پژوهشکده تحقیقات راهبردی علمی – پژوهشی
جستارهای اقتصادی – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی – پژوهشی
تحقیقات مدلسازی اقتصادی – دانشگاه خوارزمی – با همکاری دانشگاه های دیگر علمی – پژوهشی
تحقیقات اقتصادی – دانشگاه تهران علمی – پژوهشی
پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی سابق) – دانشگاه تربیت مدرس علمی – پژوهشی
پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی – دانشگاه پیام نور استان مرکزی – با همکاری دانشگاه های دیگر علمی – پژوهشی
پژوهشهای پولی – بانکی – پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علمی – پژوهشی
پژوهشهای اقتصادی ایران – دانشگاه علامه طباطبائی علمی – پژوهشی
پژوهشنامه مالیات – سازمان امور مالیاتی کشور علمی – پژوهشی
پژوهشها و سیاستهای اقتصادی – وزارت امور اقتصادی و دارایی علمی – پژوهشی
پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی سابق) – دانشگاه مازندران علمی – پژوهشی
پژوهشنامه اقتصادی – پژوهشکده امور اقتصادی و دارایی با همکاری انجمن بازرگانی علمی – پژوهشی
برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق) – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت
و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
علمی – پژوهشی
اقتصاد و مدیریت شهری – انجمن علمی اقتصاد شهری علمی – پژوهشی
اقتصاد و توسعه منطقه ای (دانش و توسعه سابق) – دانشگاه فردوسی مشهد علمی – پژوهشی
اقتصاد و تجارت نوین – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی – پژوهشی
اقتصاد و الگو سازی (اقتصاد سابق) – دانشگاه شهید بهشتی علمی – پژوهشی
اقتصاد مقداری (تحقیقات اقتصادی ایران سابق) – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی – پژوهشی
اقتصاد مالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز علمی – پژوهشی
اقتصاد شهری – دانشگاه اصفهان علمی – پژوهشی
بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی – ترویجی
اقتصاد پولی – مالی (دانش و توسعه سابق) – دانشگاه فردوسی – با همکاری انجمن بازرگانی علمی – پژوهشی
اقتصاد اسلامی – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی – با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران علمی – پژوهشی
اقتصاد انرژی ایران – دانشگاه علامه طباطبایی علمی – پژوهشی

برای مشاهده مجلات خارجی معتبر در رشته اقتصاد به صفحه “مجلات معتبر بین‌المللی ISI در حوزه اقتصاد” مراجعه کنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
9 + 7 =