لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی-اکولوژی

مطالعات مربوط به اکولوژی کشاورزی، اقتصاد اکولوژیک، اکولوژی آب‌های داخلی و دریایی و موارد مشابه در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نگارش مقاله در مورد اکولوژی کشاورزی

ساختار مقاله نویسی در رشته اکولوژی متفاوت از رشته‌های دیگر نیست. برای یادگیری نحوه نگارش مقاله در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی مطالب صفحات زیر را با دقت مطالعه کنید.

چگونه یک مقاله بنویسیم؟

موضوع مقاله

نحوه انتخاب عنوان مقاله

چکیده مقاله

نحوه نوشتن مقدمه مقاله

نحوه نوشتن روش تحقیق مقاله

بحث و نتیجه گیری مقاله علمی

نحوه نگارش بخش نتیجه گیری مقاله

مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی

مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی عبارتند از:

ردیفنام نشریهاعتبار
۱ دانش کشاورزی و تولید پایدار ( دانش کشاورزی سابق) – دانشگاه تبریز علمی-پژوهشی
۲ بوم شناسی کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد علمی-پژوهشی
۳ حفاظت زیست بوم گیاهان – دانشگاه گنبد کاووس علمی-پژوهشی
۴خشکبوم – دانشگاه یزد – با همکاری دانشگاه های دیگر علمی-پژوهشی
۵کشاورزی بوم شناختی – انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران علمی-پژوهشی
۶asplan Journal of Environmental Science
علوم محیطی خزر – دانشگاه گیلان
علمی-پژوهشی
۷دانشگاه تربیت مدرس- Ecopersia علمی-پژوهشی
۸ Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی-پژوهشی
۹ کوهیدرولوژی – دانشگاه تهران با همکاری انجمن آبخیزداری ایران علمی-پژوهشی
۱۰ بوم شناسی کاربردی (علوم و فنون کشاورزی ایران سابق) – دانشگاه صنعتی اصفهان علمی-پژوهشی
۱۱اکوبیولوژی تالاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی-پژوهشی

ارسال مقاله به ژورنال

نحوه ارسال مقاله در صفحه “نحوه چاپ مقاله در مجلات معتبر” و نحوه مکاتبه با ژورنال در صفحه “ثبت مقاله در سایت” توضیح داده شده است.

لینک‌های مرتبط

مقالات کشاورزی

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.